Hrvatski jezik nyelvtani padezi

Filozofski fakultet u Novom Sadu

Ovaj rad dostupan je za upotrebu pod međunarodnom licencom Creative Commons Attribution 4. Jadranka Mlikota, Filozofski fakultet, Osijek; dr. S obzirom na to da su među gramatičkim uzorima navedene slovnice zagrebačke filološke škole i prijemaretićevske hrvatske vukovske gramatike, propituje se u kojim jezičnim obilježjima Horvát Nyelvtan slijedi hrvatsku jezičnu normu unutar Trojednice krajem Ključne riječi: Horvát Nyelvtan Aladára Ehrenhöfera i Rókusa Vidovicsa; gramatike hrvatskoga s mađarskim metajezikom; zagrebačka filološka škola 1.

atipikus papilláris neoplazma

Uvodno o mađarskoj sastavnici hrvatske gramatikografije Mlikota, Baraban i Aleksa Varga Mlikota i Lehocki-Samardžić b. Ham Vidi: Mihálovics O ostalim prijevodnim inačicama naslova gramatike vidi: Mlikota i Lehocki-Samardžić a: O Mihálovicsevoj Praktičnoj ilirskoj gramatici vidi i: Mlikota i Lehocki-Samardžić a:Mlikota, Lehocki-Samardžić i Baraban Gramatika je otisnuta s tiskarskom pogrješkom u naslovu.

Naime, na naslovnici piše učionah pučnih, a ne pučkih. Lehocki-Samardžić i Mlikotaupotpunjuje još uvijek nedovoljno istraženu mađarsku sastavnicu hrvatske jezikoslovne gramatikografske povijesti druge polovice Slika 1. Naslovnica Horvát Nyelvtan Valja istaknuti da su sve gramatike hrvatskoga na mađarskom jeziku, pa i Hrvatski jezik nyelvtani padezi i Vidovicseva, izrazito pragmatične naravi: nastaju iz potrebe učenja hrvatskoga jezika nehrvatskih ponajprije mađarskih 7 U toj će se prijevodnoj inačici bilježiti naslov gramatike u ovom radu.

Elbeszélő, drámai és lírai művek, amelyekkel kapcsolatban a fogalmak felmerülnek. A tanuló - ismeri a művekhez kötődő fogalmak irodalomelméleti, stilisztikai, nyelvi jelentését és szerepét; - helyesen használja a tanult fogalmakat a szóbeli és az írásbeli megnyilatkozásakor.

Navodi iz Hrvatske gramatike prijevodno će se bilježiti u tekstu rada, a izvorni će se mađarski tekst izvornim slovopisom i pravopisom donositi u zagradi i li u podrubnoj napomeni.

Lehocki- Samardžić i Mlikota Izostala je pak usporedba Hrvatske gramatike s hrvatskom gramatičkom normom kakva je na hrvatskom etničkom i jezičnom prostoru krajem Naime, Ehrenhöfer i Vidovics gramatiku objavljuju na samom kraju stoljeća kada se na hrvatskom nacionalnom prostoru počinju bilježiti vukovski upadi u normativni propis i opis pa je razložno propitati u kojoj mjeri priručnik ne slijedi hrvatsku jezičnu normu unutar Trojednice tim više što su autori već na naslovnici istaknuli da je gramatika nastala na tragu najnovijih gramatičkih djela S obzirom na to da su i Ehrenhöfer i Vidovics bili poštanski državni službenici Ehrenhöfer je savjetnik ministra trgovine te redovni nastavnik tečaja pošte i brzojavnice, a Vidovics zaposlenik ministarstva trgovine, stariji časnik mađarske kraljevske pošte i brzojavnice i zamjenski nastavnik tečaja pošte hrvatski jezik nyelvtani padezi brzojavnicea što je razvidno iz podataka danih na naslovnici gramatike, priručnik je ponajprije namijenjen polaznicima tečaja mađarske kraljevske pošte i brzojavnice i za samostalnu uporabu s naslovnice, nepaginirano.

U izvorniku: A budapesti M. Posta és Távírda-tanfolyam hallgatói számára és magán-használatra.

ANEXA Nr 3*) | Ordin 4871/2005

Ehrenhöfer i Vidovics IV. U izvorniku Tako strukturirane gramatike razlikuju se od gramatika otisnutih na tlu Trojednice na kraju A d o l f o Ve b e r : Slovnica hrvatska. J o s i p V i t a n o v i ć : Gramatika hrvatskoga jezika. Naime, Mažuranićeva je Slovnica hèrvatska za gimnazije i realne škole 13 imala četiri izdanja Zagreb, Riječ hrvatski jezik nyelvtani padezi o gramatikama nastalima u posljednjim desetljećima Tomislava Maretića. Vitanovićeva je pak Gramatika hrvatskoga jezika za školu i samouke 15 u kratkom vremenu imala čak četiri izdanja Osijek, Nije navedeno ni izdanje Divkovićevih Oblika hrvatskoga jezika za srednje škole 16 Zagreb, 17 premda su sva četiri izdanja, kronološki gledano, od svih gramatika uzora najbliža vremenu objavljivanja Hrvatske gramatike.

Stoga je i pretpostaviti hrvatski jezik nyelvtani padezi se normativni pomaci i u Ehrenhöferovu i Vidovicsevu priručniku bar donekle bilježe onako kako se bilježe u gramatičkim priručnicima u posljednjem desetljeću Ipak, od nekih se vukovskih normativnih pomaka autori dijelom i sami predgovorno ograđuju: Smatramo potrebnim na kraju naglasiti da smo novosti iz najnovijih gramatika, poput: da se umjesto dosad primjenji vanog analitičkog načina pisanja, koji je ujedno bliži i mađarskom pravopisu, u njima primjenjuje fonetski pravopis, tj.

a gyermekek férgek elleni megelőzése, ha

Oblici HamBrlobaš pa je, zapravo, riječ o ukupno pet izdanja iste gramatike s dvjema inačicama naslova. Predgovor gramatike Horvát Nyelvtan Iz svega se navedenoga može pretpostaviti da je uz zagrebačka obilježja, bez obzira na navedene pravopisne i morfološke ograde, Ehrenhöferova i Vidovicseva Hrvatska gramatika mogla polučiti i još neka obilježja prijemaretićevskih hrvatskih vukovskih gramatika. Autori nisu naveli izvore iz kojih preuzimaju ulomke pa jezičnim obilježjima tekstovi, pokatkad, ne slijede normativne preporuke u hrvatski jezik nyelvtani padezi dijelu priručnika Lehocki-Samardžić i Mlikota Ako se izdvojenim jezičnim obilježjem posljednje izdanje ipak razlikuje od prethodnih, u analizi će se posebno upozoriti.

pinwormák kezelése a gyermekgyógyászatban

Upozorit će se na ona obilježja kojima se normativni propis u Hrvatskoj gramatici razlikuje u odnosu na propis u gramatikama uzorima, bilo da su te razlike razvidne u pojedinačnim rješenjima gramatičara iste filološke škole zagrebačke ili je riječ o obilježjima kojima se filološke škole zagrebačka i vukovska razlikuju, a hrvatski jezik nyelvtani padezi jezičnim razinama koje su zajedničke hrvatski jezik nyelvtani padezi gramatikama.

Izdvojena će obilježja biti dana prema poretku opisa u Hrvatskoj gramatici s obzirom na to da autori u tome ne slijede ni jednu od gramatika na koje se predgovorno pozivaju. Usporedba Hrvatske hrvatski jezik nyelvtani padezi s gramatikama uzorima na tlu Trojednice 3. Ustroj gramatičkoga dijela priručnika Gramatički dio Ehrenhöferova i Vidovicseva priručnika obaseže gotovo trećinu knjige.

Gramatičke činjenice hrvatskoga jezičnoga sustava razložene su u fonološka dijelom i fonetska i morfološka poglavlja, odnosno unutar poglavlja većega broja paragrafa. U dvama se kratkim paragrafima navode i pravopisne pojedinosti 6. Samo je jedan paragraf, Uz 20 Valja istaknuti da poredak opisa promjenjivih vrsta riječi imenice, pridjevi, brojevi, zamjenice, glagoli u Hrvatskoj gramatici posve odgovara poretku u gramatikama hrvatskoga na mađarskom jeziku koji su joj prethodili, Mihálovicsevoj Praktičnoj ilirskoj gramatici usp.

Mlikota i Lehocki-Samardžić a: i Margitayjevoj Hrvatskoj gramatici []: 50 91 pa se može pretpostaviti da je Ehrenhöferu i Vidovicsu bio poznat i rad gramatičara izvan Trojednice.

Mlikota, Lehocki-Samardžić i Baraban Ustrojem je Hrvatska gramatika u odnosu na gramatike uzore najbliža Divkovićevim Oblicima kojima je pripadna fonologija i fonetika hrvatskoga jezika u domeni raspodjele glasova i naglasnoga sustava te morfologija promje njivih vrsta riječi, premda Hrvatska gramatika, a za razliku od Oblika, donosi i morfologiju nepromjenjivih vrsta riječi.

  • Szerző: A Könyvtári Figyelő Szerkesztősége -
  • Padeži 5 razred - Tananyagok
  • Hrvatski narodopis: mjesne legende, narodni običaji, tradicije.
  • ANEXA Nr 3*) | Ordin / - diamondance.hu
  • Kerek folyók taxonómiája
  • Az esetek osztályozása[ szerkesztés ] Bár már az ókorban is próbálkoztak az esetek osztályozásával, máig sincs kielégítő szemantikai csoportosításuk.

U Hrvatskoj gramatici dakle izostaje tvorbeni opis koji sadrže i Mažuranićeva i Veberova 82 92 slovnica, 23 a nema ni sintaktičkoga uvrštenoga u Veberov i Vitanovićevnormativni priručnik.

Ono što je svim uspoređivanim gramatikama zajedničko u strukturi osnovne su pravopisne napomene koje će, uostalom, i biti dijelom gramatičkih priručnika na tlu Trojednice sve do kraja Autori u Hrvatskoj gramatici pojmovno ne razlikuju slovo od glasa pa navode da U hrvatskom pismu ima 30 slova Ehrenhöfer i Vidovics 3 24 čiji se izgovor većinom podudara s mađarskim izgovorom isto Usp. Izjavni način. Sadašnje vrijeme. Potvrdni oblik. Negacijski oblik. Ehrenhöfer i Vidovics Jelentő mód.

Jelen idő. Állító alak.

enterobiasis vagy pinworm

Tagadó alak. U izvorniku: Az igék végzett jelen múlt ideje. Mlikota i Lehocki-Samardžić Slika 3.

pinworms elleni kezelés

Početni paragrafi Uvoda U paragrafu Podjela slova A hangok felosztása dana je osnovna podjela glasova na samoglasnike magánhangzók i suglasnike mássalhangzók Ehrenhöfer i Vidovics 4. Hrvatski jezik nyelvtani padezi samoglasnika nije obuhvaćen dvoglasnik ie čiji opis daju Mažuranić 426 Veber 6 i Vitanović 2a tek je iz primjera razvidno da ga u gramatici autori u tom slovnom rješenju bilježe na mjestu dugoga jata, dok na hrvatski jezik nyelvtani padezi kratkoga bilježe je.

Smajić Ne navode distribucijsku razliku navedenih dvoslova u domaćih, odnosno tuđih riječi 28 kakva je dana u gramatikama na koje se predgovorno pozivaju.

Ehrenhöfer Vidovics 4 suglasnike Da je ipak uporaba dvoslova dj i gj u skladu sa zagrebačkom normom, dijelom se može razabrati iz naslova rječničkih poglavlja priručnika usp.

Magjarsko-hrvatski dio Magyarhorvát rész. Ehrenhöfer i VidovicsHrvatsko-magjarski dio Hrvatski jezik nyelvtani padezi rész. Ehrenhöfer i Vidovics kao i iz hrvatskih rečeničnih primjera vježba za prevođenje. Jedna trećina stanovnika su Magjari Ehrenhöfer i Vidovicsona pako upisuje medjunarodne zamotke.

Stoga takvo bilježenje dopušta u imenima Gjurgjevac, Gjuro, Gjurgjević dok se ne ustali novo slovno rješenje uvedeno Brozovim Hrvatskim pravopisom Mažuranić 4 5, Veber 7, Vitanović 2, Divković U izvorniku: 1. Takve su uzgredne napomene i pravopisne kao što je, uostalom, već i navedeno, a uzgredan je i pregled Glasovnih promjena Hangváltozás Ehrenhöfer i Vidovics 4 5 s obzirom na to da su mahom oprimjerene padežnim oblicima imenica i pridjeva.

Ham Morfologija promjenjivih vrsta riječi Autori su se već predgovorno, kao što je istaknuto, u sklonidbi promjenjivih vrsta riječi ogradili od novosti iz najnovijih gramatika koje se tiču izostavljanja dvojine, nebilježenja završnoga h u G mn.

Vitanović, primjerice, u Gramatici hrvatskoga jezika novoštokavske sinkretizirane množinske nastavke u DLI donosi tek u zagradi iz čega je hrvatski jezik nyelvtani padezi da je staroštokavskim nastavcima dana prednost Mlikotaa Divković, koji u sklonidbenim paradigmama navodi samo novoštokavske nastavke, u bilješkama ipak domeće: Taj se padež [dativ istaknule autorice] izjednačio s instr.

A Szentgyörgyi-hagyaték és szerepe az Országos Idegennyelvű Könyvtár délszláv nyelvű gyűjteményében

Pored toga govore se i oblici za dat. Pretežniji su oblici s nastavkom -ima. Divković 36 Usp. Prilikom čitanja naglasak je redovito: na jednosložnim riječima na tom jednom, kod dvosložnih riječi na drugom slogu, kod trosložnih i višesložnih riječi pada na treći slog. Ehrenhöfer i Vidovics 5. U izvorniku: Az olvasásnál a hangsúly rendszerint: az egyszótagú szavaknál erre, a kétszótagú szavaknál a második szótagra, három és több szótagú szavaknál a harmadik szótagra esik.

Tim će, hrvatskim vukovskim, obilježjima biti pripadna i podjela imeničnih sklonidaba u pet vrsta prema nastavku u N jd. Sklonidbeni sustav I. Kojoj deklinaciji pripada koja imenica, može se odrediti prema obliku genitiva jednine koji kod I. U izvorniku: A horvát főnevek háromféleképp ejtegettetnek, mihezképest három ejtegetést is különböztetünk meg.

Melyik ejtegetéshez tartozik valamely főnév, azt az egyes szám sajátító esetéből tudhatjuk meg, mely az I.

Padeži genitiv i akuzativ - Tananyagok

Ehrenhöfer i Vidovics 29 Veberov će se normativni propis u odnosu na Mažuranićev dijelom razlikovati i u sklonidbi glavnih brojeva s obzirom na to da, za razliku od Mažuranića 58 59više ne propisuje sklonidbu brojeva od pet pa nadalje, 41 a tako je i u Vitanovića 42Divkovića 52ali i Ehrenhöfera i Vidovicsa 34 U zamjeničnom se sustavu, između ostaloga, Hrvatska gramatika kao sljednica zagrebačkih gramatičkih uzora prepoznaje i normiranjem zanaglasnoga A jd.

Tako se, primjerice, i u Veberovu 45 i Ehrenhöferovu i Vidovicsevu 47 normativ- 38 Veber 47 ih ne navodi ni u prvom izdanju svoje slovnice.

talpi szemölcs mitesszerek

Vitanović Veber 50 52, Vitanović 38 40, Divković Usp. Veberovu 53 napomenu: No buduć da se takovim dekliniranjem glavni brojnici pomrsuju u rečenih padežih s rednimi, to se za razliku u novijem jeziku, osobito štokavskom, glavni brojnici, počam od p e t, drže svuda za nesklonive samostavnike. No u metajeziku i u tom izdanju uvijek rabi oblik ju Mlikota Hrvatska ozobin vírus u glagolskom sustavu čuva obilježja zagrebačke filološke škole koja se u nekim prijemaretićevskim hrvatskim vukovskim gramatikama već prestaju bilježiti.

Primjerice, u glagolskom je sustavu i buduće prošlo vrieme futurum exactum : bit ću kupovao Ehrenhöfer i Vidovics 52, 67 koje bilježe slovnice zagrebačke filološke škole, 43 zadržava ga još uvijek i Vitanović 76 u Gramatici hrvatskoga jezika, ali ne više i Divković 85 u Oblicima. Slika 5. Pregled glagolskih vremena i načina 43 Usp. Divkovićevi će Oblici i petim izdanjem potvrditi znatnije ustupke hrvatskoj vukovskoj normi. Zaključak Vrijeme objavljivanja Ehrenhöferove i Vidovicseve Hrvatske gramatike vrijeme je smjena filoloških škola na hrvatski jezik nyelvtani padezi Trojednice.

U tom se međurazdoblju, kako ga određuje Branka Tafras jedne strane napušta ilirski tip književnoga jezika, a s druge strane jača češći tip književ ne novoštokavštine i fonološko pravopisno načelo.

Ipak, gramatike hrvatskoga na mađarskom jeziku otisnute krajem Mlikota, Baraban i Aleksa Varga Na takav zaključak upućuje i usporedba jezičnih obilježja Hrvatske gramatike s normativnim uzorima na koje se autori predgovorno pozivaju.

Normativnim propisom Hrvatska je gramatika najbliža Veberovoj Slovnici hrvatskoj koji tek osuvremenjuje pokoja Mažuranićeva rješenja. Podatak na naslovnici da je gramatika nastala na tragu najnovijih gramatičkih djela odnosio se, pretpostaviti je, upravo na posljednja dva navedena gramatička uzora, na Vitanovića i Divkovića, jer su vremenski njihova gramatička djela najbliža objavljivanju Hrvatske gramatike.

Riječ je o prijemaretićevskim hrvatskim vukovskim gramatikama od kojih Ehrenhöfer i Vidovics preuzimaju i time nastavljaju ona jezična giardia tünetei koja su i dalje hrvatski jezik nyelvtani padezi zagrebačka.

Tako je u Hrvatskoj gramatici znatno više istih normativnih rješenja danih i u Vitanovićevoj Gramatici hrvatskoga jezika negoli u Divkovićevim Oblicima s obzirom na to da su ustupci hrvatskoj vukovskoj normi u Divkovića ipak izrazitiji.

Osim Mažuranića, Vebera, Vitanovića i Divkovića u Hrvatskoj gramatici drugi a condyloma képe uzori nisu navedeni.

No kako je ustroj pojedinih morfoloških emberi papillomavírus fertőzés torok sličan ustroju u gramatikama hrvatskoga na mađarskom jeziku, Mihálovicsevoj Svi oni otisnuti izvan hrvatskoga etničkoga i jezičnoga prostora normativnim propisom na kraju Literatura Barić, Ernest Narječja u književnojezičnoj koncepciji Józsefa Margitaija na temelju njegove Hrvatske gramatike, Horvát Nyelvtan, iz Dubravka Sesar, Ivana Vidović Bolt, sv.

Dio I.

Rěčoslovje [pretisak: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Margitay, József [ Mlikota, Jadranka Vitanovićevi jezikoslovni prinosi, u: Šesti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od Veber, Adolfo Slovnica hèrvatska za srednja učilišta, Troškom spisateljevim, Zagreb.

Tafra, Branka Jezikoslovna razdvojba, Matica hrvatska, Zagreb. Mažuranić, Antun Slovnica hèrvatska za gimnazije i realne škole.

UDK Prihvaćen za tisak

Rĕčoslovje, četvèrto izdanje, Troškom knjižare Fr. Župana Albrechta i FiedleraZagreb. Veber, Adolfo Slovnica hrvatska za srednja učilišta, Troškom spisateljevim, Zagreb. Vitanović, Josip Gramatika hrvatskoga jezika za školu i samouke, IV.

Fontos információk